Truyền hình trực tiếp tại phim trường đài TH HTV

Loại màn hình LED

33m P3In

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Địa điểm

Phim trường đài TH HTV

Thời gian

06.11.2022

Comments are disabled.