Talk show 

“Gặp thầy giỏi được thuốc hay”

Loại màn hình 

P2.9

Kích thước

13,75m

Tỷ lệ điểm chết 

Không

Thời gian

Từ ngày

10-13/10/2022

Comments are disabled.