Sự kiện YEP TAIKISHA ngày 5/1/2023

Loại màn hình

P2.9

Kích thước 

10m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

5/1/2023

Comments are disabled.