Sự kiện “Winning in a Growing City”

Loại màn hình 

P3 outdoor 2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

05/12/2023

Comments are disabled.