Sự kiện tuyên dương giải thưởng của BCH Quận 10

Loại màn hình

p3OD

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

15/03/2023

Comments are disabled.