Sự kiện The ADORA Center

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

84m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/02/2023

Comments are disabled.