Sự kiện tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

18m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

08/10/2023

Comments are disabled.