Sự Kiện tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)

Loại màn hình 

P3 outdoor 2

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

17/11/2023

Comments are disabled.