Sự kiện tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10/10/2023

Comments are disabled.