Sự kiện tại Tòa nhà Time Square

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

28m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

21/11/2023

Comments are disabled.