Sự kiện tại Nhà thi đấu cơ sở 1 quận 4

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/12/2023

Comments are disabled.