Sự kiện tại Nhà Hát Thành Phố

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

32m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

25/02/2023

Comments are disabled.