Sự kiện tại Land Mark 81

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

40M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

14/4/2024 

Comments are disabled.