Sự kiện tại Khách sạn Renaissance

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước 

24m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

18/11/2023

Comments are disabled.