Sự Kiện tại Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai

Loại màn hình 

P3 outdoor

Kích thước

32m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

08/10/2023

Comments are disabled.