Sự kiện tại Đài Truyền Hình HTV “Dân hỏi chính quyền trả lời”

Loại màn hình 

P3m1

Kích thước

13.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

07/01/2024

Comments are disabled.