Sự kiện tại Công viên mới Rạch Khai Luông Thành phố Cần Thơ

Loại màn hình 

P3OD1, P4OD1, P4OD2, P3OD2

Kích thước

65.5m, 85m, 45m, 12m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

28,29/12/2023

Comments are disabled.