Sự kiện Super Junior – L.S.S

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

48M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

23/03/2024

Comments are disabled.