Sự kiện sở Đak Lak ngày 04/05/2024

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

32M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

04/05/2024 

Comments are disabled.