Sự kiện Ruckus Partner Night tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình 

P3O

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

22/12/2023

Comments are disabled.