Sự kiện Rap Viet All-Star Concert 2023

Loại màn hình

P3O2 + P3M1

Kích thước

240m2 + 55m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

07/10/2023

Comments are disabled.