Sự kiện Ra mắt sản phẩm SARAS

Loại màn hình

p3 M1

Kích thước

52m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

16/08/2023

Comments are disabled.