Sự Kiện ngày 6.7.8/04/2023

Loại màn hình

Cabinet P3OD nhựa

Kích thước

6m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

6-8/4/2023

Comments are disabled.