Sự kiện ngày 31/12/2022

[ Medusa ]

Loại màn hình LED

P3OD

Kích thước 

21m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

31/12/2022

Comments are disabled.