Sự kiện ngày 28/03/2023

Loại màn hình

Cabinet P4 M2 nhựa

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

28/03/2023

Comments are disabled.