Sự kiện ngày 28/02/2024

Loại màn hình

P3O2 

Kích thước

11,25M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

28/02/2024

Comments are disabled.