Sự kiện ngày 26/12/2022

Loại màn hình LED

P3OD

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian 

26/12/2022

Comments are disabled.