Sự kiện ngày 21/04/2023

Loại màn hình

p4 M2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/04/2023

Comments are disabled.