Sự kiện ngày 21/02/2023

Loại màn hình

p3 M1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/02/2023

Comments are disabled.