Sự Kiện Ngày 20/01/2023

Loại màn hình 

P30

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

20/01/2024

Comments are disabled.