Sự kiện ngày 1,2/01/2023

Loại màn hình 

P3M1

Kích thước

10m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

1,2/1/2023

Comments are disabled.