Sự kiện ngày 08/06/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

20M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

08/06/2024

Comments are disabled.