Sự Kiện Ngày 03/02/2024

Loại màn hình

p3OD2

Kích thước

54m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/02/2024

Comments are disabled.