Sự kiện Mapping tại The Grand Ho Tram Strip

Loại thiết bị

01 máy chiếu Christie 22k.

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/5/2023

Comments are disabled.