Sự kiện Lazada Run 2023 (Lazlive)

Loại màn hình 

P3O

Kích thước

40m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

22,23/04/2023

Comments are disabled.