Sự Kiện KIM NAM GIL GLOBAL TOUR ‘AGAIN’ in HO CHI MINH

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

40m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

26/11/2023

Comments are disabled.