Sự kiện Kick off charm

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

132M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

2/4/2024

Comments are disabled.