Sự kiện “Kỉ niệm 10 năm của STARBUCKS” ngày 12/12/2023

Loại màn hình 

P3M1

Kích thước

61.25m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

12/12/2023

Comments are disabled.