Sự kiện ” Kết nối đối tác 101 eyewear” tại Phạm Văn Đồng

Loại màn hình

 P3 indoor 

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết

Không có 

Thời gian

30/5/2023

Comments are disabled.