Sự kiện hội thảo tại Khách sạn Nikko

Loại màn hình 

 P3 OD 2

Kích thước

45.50m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

20/12/2023

Comments are disabled.