Sự kiện Hội nghị tổng kết

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

P3 M1

Thời gian

15/03/2023

Comments are disabled.