Sự kiện Golive

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/03/2023

Comments are disabled.