Sự kiện GALA của MICO

Loại màn hình 

P3OD2

Kích thước

61m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

30/11/2023

Comments are disabled.