Sự kiện đường sách 01/06 – 07/06/2023

Loại màn hình

cabinet P3OD

Kích thước

4.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

01-07/06/2023

Comments are disabled.