Sự kiện ĐẤT XANH MIỀN ĐÔNG

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

40M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

.

Thời gian 

21/04/2024 

Comments are disabled.