Sự kiện của Công ty CPTĐ LEC GROUP

Loại màn hình 

P3O

Kích thước

24m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

20/1/2024

Comments are disabled.