Sự kiện CÔNG TY TNHH PUDONG PRIME INTERNATIONAL

Loại màn hình 

P2.9

Kích thước 

6m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có 

Thời gian 

6/1/2023

Comments are disabled.