Sự kiện Charm Group YEP

Loại màn hình 

P302

Kích thước 

19.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

02/02/2024

Comments are disabled.