Sự kiện 15 năm Yêu tại Saigon South Marina Club – Sảnh Seawind

Loại màn hình 

P3Outdoor2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/01/2024

Comments are disabled.