Show sự kiện Khai Trương ngày 21/8/2023 tại Pasteur

Loại màn hình

P3O

Kích thước

6m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/07/2023

Comments are disabled.